Фондация ТАЙМ

Подкрепа за изпълнението на препоръките и въвеждане на стандарти за безопасност на храните при биологичните земеделски продукти както и мерки за информиране на потребителите в България и Румъния

В условията на функционираща пазарна икономика способността да спазят нормативните изисквания, да устоят на конкуренцията и да оцелеят на европейския пазар се превръщат в сериозно предизвикателство пред малките и средни предприятия в България и Румъния и особено пред предприятията в областта на земеделието и хранителната промишленост, поради ограничения им достъп до информация, консултации и обучения в сравнение… разбери всичко

Оперативен грант за изпълнение на годишна работна програма на Европейска мрежа за екологично образование за 2005г.

През 2004 г. Фондация “ТАЙМ Екопроекти” заедно с “Агро груп”, Полша, “Център за инициативи за опазване на околната среда “Веркор”, Франция и “КРИМ”, Румъния, регистрира в Румъния Асоциация “Европейска мрежа за екологично образование”. Мисията на асоциацията е да осъществява инициативи, свързани с опазването на околната среда и екологичното образование, което да формира публично мнение и поведение, базирани… разбери всичко

Участие в планирането за регионалното развитие на Югоизточен регион в РБългария

Планирането на регионалното развитие в България навлиза в качествено нова фаза. Като обзор на настъпващата  за страната интеграция в ЕС, плановете за регионално развитие, сега са написани от  NUTS II ниво. В България има 6 региона на планиране, установени от Закона за регионалното развитие. Тези планове обединяват стратегии и планове на национално ниво за всички сфери на… разбери всичко

Регионален план за развитие на Югоизточния район за планиране за периода 2007 – 2013 г

В края на 2004 г. Фондация “ТАЙМ” спечели конкурс на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за периода 2007-2013 г.   Основание за разработване на проекта е чл.11, ал.1 от Закона за регионално развитие. Целта е до края на месец юн и 2005 г. да се разработи… разбери всичко

Виртуален Демо Техно Център за Устойчиво Развитие

Целта на проекта е да повиши осведомеността в България и да демонстрира как чрез прилагане на принципите на устойчиво развитие в строителството и еко-ефективни иновации при изграждането на сгради може да се допринесе за изпълнението на изискванията на европейското законодателство в сферата на околната среда и за постигане на целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз. Проектът… разбери всичко

Подкрепа за осигуряване на равнопоставеност на хората със зрителни увреждания при наемане на работа и съдействие за интегрирането им в работна среда

Основна цел на проекта: Повишаване заетостта сред хората със зрителни увреждания, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Конкретни цели на проекта: · Повишаване степента на информираност на обществото за възможностите на хората със зрителни увреждания като начин за промяна в обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи спрямо… разбери всичко

Устойчиво и интегрирано управление на битови отпадни води в пилотни курорти по Българското Черноморско Крайбрежие

Целите на проекта са да мотивира бъдещи дейности, насочени към подобряването на пречистването на отпадъчни води, чрез фасилитирането на диалог между бизнес, местни власти, и НПО, и чрез изграждането на капацитет за усвояването на Европейски фондове, както и да повиши информираността на обществото за подходите за намаляване на замърсяването на Черно Море от битови отпадъчни води. По… разбери всичко

Осигуряване на възможности за екологично образование на хора с увреждания

След световните срещи в Рио де Жанейро през 1992г. и в Йоханесбург през 2002г., устойчивото развитие се превърна в ключова цел в световен мащаб. Екологичното образование се определя като най-важен инструмент за постигането на тази цел. При екологичното образование не е важно само учебното съдържание, но и начина на преподаване-самия процес. За да бъде ефективно екологичното образование,… разбери всичко

Подкрепа на развитието на природозащитно образование в България

Този проект е насочен към подкрепа на Националния план за опазване на биоразнообразието в България, посредством въвеждане на природозащитно образование в образователната система на страната. Това ще включва разработване на Стратегия за природозащитно образование за Министерствата на образованието и науката и на околната среда и водите; разработване на програма за подготовка на учители; разработване на учебник за… разбери всичко

Прясната вода – поглед в бъдещето

Прясната вода е единственият и най-ценен елемент за живота на Земята. Тя е незаменима за задоволяване на основните потребности на човека, за здравето, производството на храна, енергия, за поддържането на регионални и глобални екосистеми. Около 70% от повърхността на Земята са заети с вода, от които само малка част от 2,5% е прясна вода, от които пък… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080