Фондация ТАЙМ

Ecotips 2.0 – Подпомагане на малкия бизнес да намали екологичния си отпечатък

Ecotips 2.0, или Еко-съвети, е един нов проект, разработен с цел да трансферира един иновативен пакет за професионално образование, насочен към нуждата на малкия и микро бизнеса да стане по-конкурентоспособен и необходимостта от специалисти, мениджъри и предприемачи, с професионални умения и опит, които да могат да се занимават и с екологичните върпоси във фирми от различни браншове…. разбери всичко

TRAINEAST – Обучение за бъдещето в Централна и Източна Европа

Професионалното отношение към проблемите на устойчивото развитие са може би най-важната задача за бъдещите взимащи решения. Фактът, че бизнеса трябва да има проактивна роля в решаването на тези проблеми, също е все по-приет от обществото. Проектът TRAINEAST ще се опита да запълни празнината в професионалното обучение по теми свързани с устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност, изграждайки… разбери всичко

eFESTO – Създаване на платформа за дистанционно обучение на учащи се с увреждания

През 2008 година Европейската Комисия приканва официалните власти и бизнес средите в  страните-членки да насърчат създаването  на IT платформи за дистанционно обучение  с  цел интегриране в модерното информационно общество на онези рискови групи от граждани, чийто увреждания значително ограничават възможностите им за адекватно професионално образование. Младите  хора с увреждания в новите  страни-членки са измежду първите жертви на… разбери всичко

EMASeasy MOVE-IT!

        Управление и комуникация на уникален регионален туристически продукт чрез клъстърен подход на EMAS Проектът “Управление и комуникация на уникален регионален туристически продукт чрез клъстърен подход на EMAS” (EMAS Easy MOVE IT !) предлага сертификация по EMAS на клъстери предлагащи регионални туристически продукти и услуги. Сертификацията по EMAS ще допринесе за създаването на единен… разбери всичко

Въглеродни Детективи

Новини: Стартира второто въглеродно състезание. Повече информация ще публикуваме скоро! Резултати (досега): Проучване на състоянието на образованието за устойчиво развитие в България; Проучване на състоянието на образованието за устойчиво развитие в страните участнички в проекта; Брошурата на проекта можете да изтеглитеоттук! А ето и част от материалите от медииното отразяване на проекта: прессъобщение за състезанието в София,… разбери всичко

От Бедност към Благоденствие

Имаме нужда от по-добро образование за развитие Младите хора са основен двигател на промяна, особено когато става дума за нови технологии, начин на живот, и търсене на по-висок жизнен стандарт. Те са основен  допринасящ фактор за въпросите, свързани с развитието в развиващите се страни чрез своите действия и начин на живот. Все пак, според данни на ЕС… разбери всичко

Надежда за достоен живот 2 – социални асистенти и домашни помощници за възрастни с увреждания и самотно живеещи

Настоящият проект бе продължението на проект „Надежда за достоен живот – социални асистенти в помощ на възрастни хора в пенсионна възраст”, реализиран от Фондация “Живот с достойнство”. Основните цели на проекта бяха подобряване качеството на живот на възрастни хора с увреждания и самотно живеещи чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и… разбери всичко

„Надежда за достоен живот – социални асистенти в помощ на възрастни хора в пенсионна възраст”

                Основните цели на проекта са: •    Подобряване качеството на живот на хора в пенсионна възраст с увреждания и самотно живеещи чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване. •    Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. •    Подобряване качеството на… разбери всичко

Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан – елемент от Националната екологична мрежа

Основната цел на проекта бе да предложи на национално ниво модел на управление с участие на заинтересованите страни на елемент от Националната екологична мрежа, който е едновременно защитена територия и защитена зона по Натура 2000. Централен Балкан бе най-подходящият елемент, където да се тества нов модел, защото е едновременно защитена зона по птиците, по хабитатите и е… разбери всичко

Информационна кампания за прилагането на Агроекологичната мярка в България

Агроекологията играе важна роля за защитата на околната среда и става все по-значима за Общата земеделска политика. Едно от най-големите предизвикателства за България в процеса на икономическо преструктуриране е да се осигури баланс между достатъчното производство на хранителни продукти и увеличаване на заетостта и превантивното опазване на околната среда. По тази причина Министерството на земеделието и горите… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080